Meddelanden

Nyköpings Humanistiska Förbund

Årsberättelse 2016

I styrelsen för Nyköpings Humanistiska Förbund har under verksamhetsåret 2016 ingått: Fride Jansson (ordf.), Göran Hedin (vice ordf.), Anders Samuelsson (skattm.), Torvald Eriksson (sekr.), Jan Carle, Karl-Åke Lundin, Tom Sandqvist (fr.o.m. 7/3), Agneta Söderberg och Ingegerd Wikander (t.o.m. 7/3).

Revisorer: Holger Wallentin och Stig Fallberg samt Lena Öhrner som revisorssuppleant.

Valberedning: Erik Midfalk (sammankallande) och Ingegärd Rudsäter.

Styrelsen har sammanträtt sex gånger under året: 11/1, 1/3, 21/4, 7/6, 30/8, 5/12

Vår förening har totalt 110 medlemmar, varav 39 familjemedlemskap (78 personer) och 32 enskilda medlemmar.

Under 2016 genomfördes följande program:

Våren 2016

3/2 Per Wirthén, Vem var Herbert Tingsten?

7/3 Årsmöte + Oscar Sjöström, Sörmländska karoliner – Livet och Döden för soldater
på Karl XII:s tid

13/4 Blanka Karlsson, Jan Amos Comenius och hans pedagogiska verk i Sverige

28/5 Vårutflykt med buss till Tureholms slott och Björksunds slott med lunch på Ågården i
Trosa

Hösten 2016

12/9 Klas Åmark, Raoul Wallenberg och de internationella hjälpaktionerna i Budapest 1944
– en jämförelse

13/10 Bussresa till ”Barberaren i Sevilla” på Operan i Stockholm

17/10 Katarina Ek-Nilsson, Mat och dryck i Sörmland förr och nu

16/11 Tom Sandqvist, Dada öst – dadaismens östeuropeiska rötter

Nyköping den 16 mars 2017

Torvald Eriksson

sekreterare

>>>

Julbrev från Riksförbundet

Vänner!

Svenska Humanistiska Förbundets styrelse  önskar alla vänner i lokalförbunden en fröjdefull jul och ett gott nytt humanistiskt verksamhetsår.

Förbundets pristagare 2015 Knutte Wester ställer ut på Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn den 12 februari – 23 april 2017.

Här en länk till utställningen:

http://akvarellmuseet.org/utstallning/knutte-wester

och en presentation av konstnären

http://www.knuttewester.se/

Vi ses vid årshögtidligheten den 4 mars 2017 i Stockholm..

Christer Flodin

>>>

humbrev

Vi har fått brev från Riksförbundets ordförande, Katarina Ek Nilsson

Svenska Humanistiska Förbundet

Till lokalförbunden

Ordförandens vårbrev i april 2015

Årsmöte SHF 2015 Skara

Nu när vi just träder in i månaden april kan vi äntligen ana lite av den vår som måste komma!

Först vill jag rikta mig till er alla i lokalförbunden med ett stort tack för det goda samarbete, som jag och förbundsstyrelsen haft med er under det gångna verksamhetsåret.

Årsmötet 2015 genomfördes lördagen 28 februari i det anrika Skara, och såväl årsmöte som högtidssammankomst skedde i Djäkneskolans aula. Det kändes extra högstämt och traditionsfyllt att träffas i Skara, vars Humanistiska Förbund är ett av de allra äldsta humanistiska förbunden, grundat år 1899.

Till årsmötet hade flertalet lokalförbund sänt delegater, dock saknades representanter från en handfull lokalförbund. Det blev ett aktivt sammanträde med många givande inlägg och förslag, vilket vi i förbundsstyrelsen uppskattade och inbjöd till. Frågor rörande årsboksutgivningen kom upp.. Årsboken är en medlemsförmån, som finansieras genomexternt sökta medel bl.a. tryckningsbidrag från stiftelser och fonder. Om dessa bidrag inte skulle vara tillräckliga, beslutar styrelsen om tryckbidrag ur Riksförbundets budget. Jag återkommer till denna och andra frågor som diskuterades under årsmötet längre fram.

Skara Humanistiska Förbund hade anordnat en festlig lunch för SHF:s delegater ochspecialinbjudna gäster. Lokalförbundet stod även för eftermiddagens program, som började med en vandring till Domkyrkan, där biskop emeritus Lars-Göran Lönnermark presenterade och kommenterade kyrkans magnifika glasmålningar skapade av konstnären Bo Beskow.

Därefter talade biblioteksassistent Sven-Olof Ask om det medeltida, helt unika Skara-missalet och Äldre västgötalagen (äldsta svenska landskapslagen), som vi kunde betrakta i en glasmonter i kyrkan.

Därefter bänkade vi oss åter i Djäkneskolans aula för själva Högtidssammankomsten, sominleddes av ordföranden med en presentation av Svenska Humanistiska Förbundet (SHF).

Talet återges sist i brevet.

Dagens gästtalare hälsades välkommen: Skara stifts biskop Åke Bonnier. Föredraget bar titeln Kärleken till boken. Han berättade om sin uppväxt i en anrik, kulturellt tongivande familj omgiven av böcker (i originalutgåva!). Han berättade om böcker och författare som varit viktiga för honom, och han nämnde även sin bok Resa – ett herdabrev (Verbum 2014). Den största boken var dock Boken – Bibeln. Åhörarna var gripna, andäktigt lyssnande.

SHF:s kulturpris till en yngre person som utfört ett lovvärt intellektuellt arbete i sannhumanistisk anda utdelades efter en presentation av prof. Olle Josephson. I år gick priset till skulptören, filmaren och videokonstnären Knutte Wester från Umeå, som i sitt konstnärskap byggt in ett starkt engagemang för utsatta barn. Eftersom pristagaren befann sig i New York på ett stipendium, fick han presentera sig genom en kort videofilm. Mycket uppskattat.

Hela programmet interfolierades av Katedralskolans i Skara två körer Octo Puelle (grundad 1977) och DQ (Dubbel Quartetten grundad 1859). De gjorde tre olika framträdanden – alla lika livligt uppskattade!

Dagen avslutades med mingel och buffétallrik.

**************************************************************************’

Punkter som ventilerades under årsmötet:

Efter årsmötet i Skara har vi i förbundsstyrelsen telefonledes ingående diskuterat de olika frågor, önskemål och värdefulla tips, som presenterades under själva årsmötet. Dennadiskussion kommer vi att ännu mer i detalj ta upp på vårt nästa styrelsesammanträde fredagen 24 april i Stockholm.

*Skapandet av en kalender, där viktig information införs och uppdateras, som t.ex. Motioner till årsmötet senast två veckor innan årsmötet

Årsberättelserna insänds senast 1 mars

Årsmötet

Styrelsemötena i förbundsstyrelsen

Förslag till årets stipendiat

Förslag till kommande årsbok (se vidare längre ned)

Beställning av årsbok

Förslag till småskrifter (se vidare längre ned)

Medlemsavgifterna insänds senast 1 september

Bokmässan

De svenska historiedagarna

Förslag till stadgeändringar inne senast 1 november

*Årsboken och Småskriftsserien

På vår hemsida kommer ni att kunna läsa en utförlig redogörelse för de flesta frågor rörande både årsbok och småskriftsserie. Detta ämne har ständigt diskuterats. Kort vill jag här bara informera om att årsboken ska vara ett originalverk som är ett bidrag till utgivningen av väsentliga sakprosaböcker inom humaniora med sikte på en bredare publik än det renodlade forskarsamhället. Inom dessa vida ramar måste det sedan finnas utrymme för variation, i omfång, ämnesområde, typ av bok (t.ex. antologi), aktualitetsanknytning respektive tidlöshet – ja faktiskt också svårighetsgrad, även om böcker som främst vänder sig till fackfolk bör undvikas. Variationen är direkt önskvärd – det är tråkigt om den ena årsboken blir den andra lik. Det är nog omöjligt att åstadkomma en årsbok som alla medlemmar spontant känner intresse för; man måste räkna med att vad en stor grupp medlemmar vill kasta sig över kan samtidigt en stor grupp medlemmar tycka är rätt ointressant. Däremot kan man ha som målsättning att alla medlemmar inför varje årsbok ska kunna känna sig lite stolta över att de med sitt medlemskap i SHF bidrar till att hålla liv i en kvalificerad bokutgivning inom humaniora i Sverige

SHF:s medlemmar kommer i fortsättningen beredas tillfälle att lämna in förslag till årsböcker och till utgivningen i småskriftsserien. En förslagslista upprättas tillsammans med årsbokskommitténs förslag. Sedan görs en mot medlemmarna öppen redovisning av vilka kriterier som varit avgörande vid det val man gjort.

*Önskemål om regionala möten

Vid årsmötet väcktes tanken på att genomföra en eller två årliga regionala träffar där lokalföreningarnas ordförande och ev. sekreterare träffas och diskuterar vad man kan lära av varandra rörande ekonomi, samarbeten med andra organisationer, sponsorer, kommunala bidrag, medlemsrekrytering, rekrytering till styrelserna, föredragshållare, lokaler för föredragen, eftersitsar och andra socialt befrämjande aktiviteter.

Förbundsstyrelsen tycker, att detta är en mycket bra idé. En stor del av sammanträdet 24 aprilkommer att ägnas åt denna fråga. Vi återkommer med en rapport och förslag snart därefter.

***************************************************************************

*

Ordförandens tal vid Högtidssammankomsten

Jag vill hälsa er alla hjärtligt välkomna till denna högtidssammankomst!

Svenska Humanistiska Förbundet, grundat 1896, har som tradition att varje år anordna en högtidssammankomst som en festlig avslutning på årsmötes-förhandlingarna.

Det känns extra roligt, högstämt – och traditionsfyllt – att i år kunna bjuda in till denna fest just i SKARA. Djäkneskolans aula, där vi sitter nu, ritades år 1871 av Helgo Zettervall och just i denna sal grundades Skara Humanistiska Förbund 1899 och är därmed ett av riksförbundets allra äldsta lokalförbund.

Idag består Riksförbundet av ca 30 lokalavdelningar från Luleå i norr till Helsingborg i söder. Medlemsantalet är ca 3 500.

Riksförbundets syften och mål är att slå vakt om den humanistiska bildningen och att hävda fundamentala humanistiska värden. Begreppet humanism omfattar såväl förmedling av ett traditionellt kulturarv (”klassiker”), rationalitet och upplysning som av estetisk och intellektuell utveckling och betonar alla människors lika värde och värdighet.

I år har en ny informationsskrift framställts. Den bär rubriken HUMANISM I VÅR TID och har som författare Anders Björnsson, Riksförbundets förre ordförande och mig, nuvarande ordförande.

Låt mig understryka några av SHF:s grundläggande idéer:Vi måste ständigt kämpa för det fria ordet och den fria tanken, En annan viktig uppgift är att slå vakt om läsandet och skrivandet som oavvisliga rättigheter för alla människor.

Som förbundsordförande har jag lagt särskild vikt vid yttrande- och tryckfriheten och inbjöd därför förre hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt som gästföreläsare till Riddarhuset att vid högtidssammankomsten år 2013 tala om Tryck – och yttrandefriheten i Sverige i ett 250-årigt perspektiv.

Detta år, 2015, har inletts på ett hotfullt och mycket oroande sätt vad gäller såväl yttrande- och tryckfrihet som yttringar av xenofobisk art. Jag tänker givetvis på attentaten i Paris 7 januari och i Köpenhamn 14 februari. I båda fallen var målen att angripa demokratin och det fria ordet.

I sitt tal efter illdådet slog den danska statsministern Helle Thorning-Schmidt fast: ”Detta är en kamp mellan individens frihet och en mörk ideologi.”

Inom Svenska Humanistiska Förbundet arbetar vi oförtrutet vidare för alla de demokratiska värderingar, som genom tiderna hotats och attackerats. Vi gör detta genom att föra ut våra humanistiska och humanitära budskap främst genom den föredragsverksamhet, som alla våra lokalförbund erbjuder allmänheten i sin nära omgivning. Det viktigaste målet måste vara:

Alla människors lika värde

*

Bokutgivningen: Under det gångna verksamhetsåret 2014 har Förbundet varit framgångsrikt:

Den sedvanliga årsboken, författad av Förbundets förre ordförande, Anders Björnsson, blev mycket uppskattad. Boken hette Svindleriets ädla konst och hade underrubriken En idébiografi över Joseph Roth.

Till sommaren kommer 2015 års årsbok ut. Den är författad av prof. Lars Kleberg och bä rtiteln Vid avantgardets korsvägar. Om Ivan Aksionov och den ryska modernismen.

Dessutom har utgivningen i Förbundets Småskriftsserie varit framgångsrik. Utgivningen sker i samarbete med CKM Förlag och Clas Kjellin. Den innehåller idag fyra titlar: författarna är Ulf Persson, Olle Josephson, Anders Björnsson och jag själv.

Intresset är stort. En utvärdering av serien har nu inletts. Förslag på flera nya småskrifter föreligger.

*****************************************************************

Gävle 2 april 2015

Margareta Attius Sohlman


 

Resa till Estland med Dagö och Tallinn

SHF-resa

 


 

Julbrev 2014 från Ordf i Svenska Humanistiska Förbundet

Kära humanistiska medlemmar!

Nu har vi just firat första advent – vart tog tiden vägen? Snart är julen här och med den en välförtjänt tid till vila och rekreation.

Jag vill tacka Er alla för en fin termin i humanismens anda. Genom de kontakter vi i förbundsstyrelsen har med Er, får vi vetskap om vilket fantastiskt programutbud Ni erbjudit Era medlemmar. Det ligger mycket arbete bakom detta, det vet och inser vi.

Höstens arbete för oss i förbundsstyrelsen har varit effektivt, framgångsrikt och faktiskt riktigt roligt. Hela styrelsen har uppskattat de kontakter de haft med Er medlemmar under sina besök hos Er alternativt telefonsamtal med Er.

Som jag alltid är noga med att understryka är det Ni alla i lokalförbunden som utgör Svenska Humanistiska Förbundet, vi i förbundsstyrelsen agerar som Era röster. Tillsammans tycker jag, att vi lyckas riktigt bra i vårt strävsamma värv, som även ger oss så mycken glädje, inte sant?

Vi i förbundsstyrelsen har fått information om att det är många bland Er, som efterlyser en informativ och mycket kortfattad folder (en vikt A4 kanske) med de viktigaste upplysningarna om vad SHF är och står för. Dessutom måste där finnas ett par meningar om vad som skiljer oss från Humanisterna. Jag lovar att en sådan kommer inom kort.

Styrelseledamoten Olle Josephson är sammankallande i den jury som utser pristagare av SHF:s pris ”till yngre person som har utfört ett lovvärt intellektuellt arbete i sann humanistisk anda”.

Han uppmuntrar Er alla att nominera kandidater till kommande val av pristagare. Läs om priset, juryn och tidigare pristagare på hemsidan, och tänk på att en pristagare kan ha gjort sig förtjänt genom mycket olika typer av verksamhet: lärare, översättare, forskare, filmare, förläggare, folkbildare, kritiker, konstnär och mycket annat.

Nomineringar med en kort motivering kan Ni sända till Olle Josephson: e-post olle.josephson@su.se

Olle svarar också gärna på frågor om priset.

Nu ser jag fram emot att se så många som möjligt av Er på vårt kommande årsmöte 2015, som äger rum lördagen 28 februari i Skara!

Jag önskar Er alla en härlig jul med god mat, sköna stunder tillsammans med Era nära och kära samt massor med hårda paket under granen.

Margareta Attius Sohlman